Ouderbijdrage en kosten

Vanuit de overheid ontvangen wij gelden om ons onderwijs te verzorgen. Echter kunnen de extra activiteiten een verrijking van ons onderwijs zijn. Een deel van de kosten van het onderwijs wordt niet door de overheid vergoed. Om toch voor de leerlingen extra activiteiten te kunnen organiseren, doen wij al sinds vele jaren een beroep op de ouders om ons hierin financieel te ondersteunen.

Sinds 1 augustus 2021 is de ‘wetswijziging Vrijwillige ouderbijdrage’ in werking getreden. Deze wet moet ervoor zorgen dat alle leerlingen mee kunnen doen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Als ouders de bijdrage voor een onderdeel niet betalen, mag dit niet leiden tot uitsluiting van de leerling van de activiteit.

Met de MR en de Ouderraad is afgesproken dat eenmaal per jaar een vrijwillige bijdrage aan de ouders voor de overige kosten van leermiddelen en activiteiten wordt gevraagd. In voorgaande jaren stuurden wij meerdere verzoeken. Per saldo is de totale bijdrage ongewijzigd gebleven.

Voor de gehele school is de vrijwillige leermiddelenbijdrage vastgesteld op € 200,- per 1e kind uit een gezin en € 125,- per 2e kind en verder uit hetzelfde gezin. Deze bijdrage wordt gebruikt voor kosten van extra materialen en voorzieningen.

Overzicht van de totale kosten per leerjaar

Meer informatie over de kosten over bijv. de meerdaagse reizen vindt u in de schoolgids.

Voor kosten krijgt u een digitale factuur via Wiscollect.

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. U betaalt het bedrag in één keer.
  2. U betaalt het bedrag in termijnen.
  3. U kiest ervoor niet te betalen.
Groep in gang
bouwen met lego
Groep in aula