Zorg en ondersteuning

Iedere leerling, die past binnen de kaders zoals omschreven binnen het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is welkom op het Dalton College. De school sluit het meest optimaal aan bij leerlingen die:

 • affiniteit hebben met het onderwijsconcept;
 • een onderzoekende, nieuwsgierige en onderzoekende houding hebben;
 • flexibel zijn en openstaan voor veranderingen en uitdagingen.
Leraar helpt
Aanwijzen Chromeboek

Uitgangspunten, passend bij de visie en ambitie van het Dalton College, zijn dat de ondersteuning:

 • zoveel mogelijk in de groep/klas plaatsvindt en zoveel mogelijk wordt ingebed in de klassensituatie;
 • zo flexibel, creatief en gedifferentieerd mogelijk, binnen de begrenzing van de kaders van de school, vorm en inhoud krijgt;
 • gericht is op (persoonsvorming/ontwikkeling op alle gebieden van) de leerling en zijn/haar docententeam (leerling- en docentgerichte ondersteuning);
 • gericht is op eigenaarschap (regie en verantwoordelijkheid nemen en geven);
 • gericht is op het bewerkstelligen van transfers naar de klas/groep op zowel leerling-, groeps- als docentniveau;
 • handelingsgericht en planmatig wordt vormgegeven.

De basisondersteuning op het Dalton College bestaat uit twee delen:

 1. Het reguliere aanbod op zowel didactisch (leren) als sociaal (gedrag), emotioneel en fysiek niveau voor alle leerlingen. Voorbeelden van het reguliere aanbod binnen basisondersteuning op Dalton College zijn de coaches, de Dalton-uren, de voorlichtingsbijeenkomsten en het gebruik van leerlingbespreking.nl.
 2. Het aanvullende handelingsgerichte ondersteuning en begeleiding: De Coördinator passend onderwijs (Copa) overlegt met de leden van het klein JES, de leerling en de ouders/verzorgers van de leerling om de gewenste/benodigde aanvullende basisondersteuning in beeld te krijgen. Het is de beslissing van de Copa of aanvullende basisondersteuning ingezet wordt, op welke manier en door wie. Indien nodig kan advies van de coaches, coördinatoren, het examensecretariaat, de leerlingbegeleiders en/of de conrector worden ingewonnen. voorbeelden van individuele aanvullende basisondersteuning op Dalton College zijn leerlingcoaches en individuele leerlingbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk.

De extra ondersteuning:

Extra ondersteuning omvat ondersteuning voor specifieke (individuele of groepen) leerlingen die meer of andere begeleiding nodig hebben dan de (aanvullende handelingsgerichte) basisondersteuning. Leerlingen kunnen op verschillende gebieden een extra ondersteuningsbehoefte hebben, zoals op het gebied van hun cognitieve ontwikkeling/leren, hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun gedrag en hun fysieke (on)mogelijkheden. Ook kan de ernst, aard en duur van de ondersteuningsbehoefte per leerling verschillen. Extra ondersteuning kan geboden worden door direct aan de school verbonden functionarissen, zoals de coaches en de leerlingbegeleiders. Het kan ook gerealiseerd door de inzet van externen, zoals ambulante specialistische begeleiders. De extra ondersteuning wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De (individuele) extra ondersteuning is in principe afgebakend tot maximaal 1 uur per schoolweek. Mocht er gedurende een langere periode en/of intensievere ondersteuning nodig zijn, dan valt dit in de meeste gevallen buiten de financieringsmogelijkheden van de school.

Vragen?
Voor vragen over de extra ondersteuning kunnen ouders en leerlingen terecht bij hun coach of de coördinator passend onderwijs: mw. Tinka Vogels.

Samenwerkingsverband

Het Dalton College is aangesloten bij het:

 • Samenwerkingverband Zuid-Holland West
 • Johanna Westerdijkplein 1
 • 2521 EN Den Haag
 • 070-3156355
 • 06-24599927

Ouder- en Jeugdsteunpunt Haaglanden

Het Ouder- en Jeugdsteunpunt is er voor ouders en jongeren met vragen over passend onderwijs. Op de site vind je informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Zie www.ojsp-haaglanden.nl

Onderwijs dat bij je kind past. Soms is daar iets extra’s voor nodig. Dat kan van alles zijn: extra begeleiding of een omgeving met minder prikkels. Krijgt jouw kind de juiste ondersteuning op school? Het is goed om daarover te praten. Met je kind en met school.

Kom je er niet uit? Dan kun je bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt terecht. Ze luisteren naar je verhaal en denken met je mee.

Meer weten? Bekijk de website. Liever direct contact?

 • Bel: 070 - 3156 356
 • App: 06 – 38 85 24 73
 • Mail: info@ojsp-haaglanden.nl