Begaafdheidsprofielschool

Hoogbegaafdheid is een thema dat momenteel bijzonder in de belangstelling staat bij scholen, ouders, media en overheid. Het ministerie van OCW heeft in het Actieplan Beter Presteren uitgesproken dat aandacht voor excellentie en hoogbegaafdheid in de komende jaren moet worden geïntensiveerd.

Scholen zien zich voor de opdracht gesteld om passend onderwijs te bieden aan leerlingen die multi-getalenteerd of (hoog)begaafd zijn.

Onze school kent een jarenlange traditie van specifieke begeleiding voor (hoog)begaafde leerlingen. Onze ervaringen met hoogbegaafde leerlingen die door onderpresteren in een negatieve spiraal terecht komen tonen overduidelijk aan dat passend onderwijs en gerichte begeleiding ook voor deze categorie leerlingen een maatschappelijke noodzaak is.

Vereniging BPS
Onze school is aangesloten bij de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen (BPS): dit is een netwerk van 25 scholen met expertise op het gebied van onderwijs aan en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een flexibele begeleiding aan hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen.

BPS school
coördinator TOM-begeleiding:
Mim de Jonge

“Learning should take place in a meaningful and challenging way.”

Wat doen we?

  • een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling mede gebaseerd op brede diagnostische kennis.
  • een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel leerstofprogramma.
  • een intensieve begeleiding, tevens coaching van topsporters.
  • de bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio.

In haar visitatierapport stelt het visitatieteam van de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen o.a.: “Het is een bruisende school en het behoort tot de cultuur van de school om goed te kijken wat leerlingen nodig hebben om zich goed te ontwikkelen.” Meer informatie kunt u vinden op de site www.begaafdheidsprofielscholen.nl

protocol BPS