Kwaliteitszorg

Magister

Op het Dalton College werken we met Magister. Dit is ons leerlingvolgsysteem. Hier brengen we alle informatie samen rondom een leerling, zodat de begeleiding, met gelijke kennis en zo optimaal mogelijk wordt gemaakt. Leerlingen en ouders krijgen een account waarmee ze via de Magister app bij de volgende informatie terecht kunnen: NAW gegevens, rooster, vakkenpakket, presentie, resultaten en digitaal lesmateriaal. De vakdocenten, coaches, coördinatoren, de roostermakers, de absentie-coördinatie, de leerlingenadministratie en onze coördinator passend onderwijs werken allemaal met Magister.

Kwaliteitszorg en resultaten.

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van ons onderwijs op orde is. De kwaliteit van onze school wordt door diverse indicatoren bepaald. Enkele indicatoren, zoals examenresultaten, slagingspercentages en doorstroomgegevens zijn gemakkelijk in cijfers te vangen en worden jaarlijks door de Inspectie in kaart gebracht. Andere belangrijke indicatoren zijn minder gemakkelijk in kaart te brengen. Dat betreft bijvoorbeeld de extra zorg en begeleiding die aan leerlingen wordt geboden, de kansen die de school biedt aan leerlingen om een zo hoog mogelijk opleidingsniveau te halen, de communicatie met de ouders en de algehele werk- en leefsfeer op school. Ook zaken als veiligheid, aankleding van het gebouw, schoonmaak en onderhoud bepalen mede de kwaliteit van de leef- en leeromgeving. De school bewaakt de kwaliteit door o.a. systematisch gebruik te maken van informatie voor evaluatie en feedback. De informatie halen we uit verschillende bronnen (collega’s, leerlingen en ouders etc.) en afhankelijk van het onderwerp passen we diverse methodes toe (interviews, observaties, groepsgesprekken, lesbezoeken, (tevredenheids)enquêtes etc.).

goed gescoord
coördinator passend onderwijs
Esther Karelse

Kwalteitsgegevens van de inspectie
Hieronder ziet u het opbrengstenoordeel van de Inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) dat berekend wordt over drie schooljaren:

  • (*) In welke afdeling zit de leerling in het derde leerjaar en hoe verhoudt dit zich tot het advies van de basisschool?
  • (**) De leerlingen stromen door naar klas 3 zonder vertraging.
  • (***) De leerlingen behalen vanaf de 3e klas zonder vertraging het diploma.
Opbrengenstenoordeel inspectie 2020 2021 2022 2023
Positie in klas 3 ten opzichte van het basisschooladvies (*) boven de norm boven de norm boven de norm  
Rendement onderbouw (**) boven de norm boven de norm boven de norm  
Rendement bovenbouw VMBO, HAVO, VWO (***) boven de norm boven de norm boven de norm  
Gemiddelde cijfer VMBO boven de norm boven de norm boven de norm  
Gemiddelde cijfer HAVO boven de norm onder de norm onder de norm  
Gemiddelde cijfer VWO boven de norm boven de norm boven de norm  

Hieronder ziet u de slaagpercentages van de afgelopen jaren

Slagingspercentages 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
VMBO-T 90% 97% 94% 100% 97% 100%  
HAVO 91% 90% 70% 96% 94% 96%  
VWO 88% 84% 90% 97% 94% 89%