Niveaus

Op het Dalton College bieden wij onderwijs op de volgende niveaus aan:

 • vmbo theoretische leerweg
 • havo
 • vwo – atheneum
 • vwo – gymnasium
voorgevel Dalton College

VMBO – theoretische leerweg

Na de brugklas vervolgt een deel van de leerlingen het onderwijs in 2vmbo-tl. De hoeveelheid stof is kleiner en er worden meer praktische opdrachten gedaan in vergelijking met de leerlingen die in 2havo/atheneum en 2gymnasium zitten. Leerlingen uit 2vmbo-tl stromen door naar 3vmbo-tl. Een deel van de leerlingen uit 2 havo/atheneum stroomt ook door naar 3vmbo-tl.

In klas 3vmbo-tl begint het eindexamen. De schoolexamens in 3vmbo-tl tellen voor 35% mee en de schoolexamens in 4vmbo-tl tellen voor 65% mee in het schoolexamencijfer.

In 3vmbo-tl zijn een aantal vakken verplicht: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, lichamelijke opvoeding, KGL (Kennis van het Geestelijk Leven) en KCKV (muziek, tekenen, handvaardigheid en drama). Daarnaast moeten er minimaal 4 vakken worden gekozen. Aan het eind van 3vmbo-tl moet een leerling nog minimaal 1 vak laten vallen.

Een volledig examenpakket bestaat uit minimaal 7 vakken. Voor doorstroming naar 4havo is een pakket met 8 vakken verplicht.

Onze vmbo bovenbouw blinkt uit:

 • leerlingen gaan in 3vmbo-tl op schoolreis;
 • leerlingen in 4vmbo-tl lopen een week maatschappelijke stage;
 • in 3vmbo-tl wordt een pilot gedaan met een Praktijkgericht Programma.

HAVO en VWO

Het onderwijsprogramma in de Tweede Fase (havo/vwo) bestaat uit drie delen:

 • Een algemeen of gemeenschappelijk deel met verplichte vakken.
 • Een profieldeel:
  • natuur & techniek (NT)
  • natuur & gezondheid (NG)
  • economie & maatschappij (EM)
  • cultuur & maatschappij (CM)
 • Een vrij deel, bestaande uit één of meer keuze-examenvakken en een schoolgebonden programma.

In de Tweede Fase stellen de leerlingen geen vakkenpakket meer samen. Zij maken aan het eind van de derde klas havo en vwo een keuze uit een van de vier profielen. Elk profiel is gericht op een bepaalde vervolgrichting na de middelbare schoolperiode. Zo zijn er twee maatschappijprofielen: “cultuur & maatschappij” en “economie & maatschappij” en twee natuurprofielen: “natuur & gezondheid” en “natuur & techniek”. In onze schoolgids kunt u uitgebreide informatie vinden over de vakken die er in de profielen en het vrije deel worden aangeboden.

Het kiezen van een profiel in de 3e klas havo en vwo wordt op school in de keuze-begeleidingslessen zorgvuldig voorbereid: de leerling moet eerst weten wat een profiel is en welke keuzemogelijkheden er zijn.

Met behulp van opdrachten en gesprekken met vakdocenten, de coach en de decaan komt de leerling er achter wat zijn sterke en zwakke kanten zijn en welke vakken en beroepsrichtingen de interesse wekken.

Gymnasium

Na het volgen van de heterogene brugklas kunnen leerlingen in klas 2 starten met het gymnasium. In voorbereiding op deze keuze krijgen de leerlingen in klas 1 vanaf periode 2 de mogelijkheid om kennis te maken met deze vakken tijdens daltonuren en wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd voor ouders

Leerlingen die kiezen voor het gymnasium volgen in klas 2 en 3 de vakken Grieks en Latijn. Vervolgens kunnen ze vanaf 4gymnasium er voor kiezen om de vakken Griekse taal en cultuur (Gtc) en Latijnse taal en cultuur (Ltc) te volgen of één van beide vakken. Alleen als een leerlingen in de onderbouw zowel Grieks als Latijn heeft gevolgd en het examenprogramma van Gtc en/of Ltc in de bovenbouw afsluit heeft de leerling een gymnasiumdiploma.